Phiên bản thử nghiệm

Cẩm nang nghiệp vụ chứng thực dành cho cán bộ, công chức xã, phường

A- A+
962 Lượt xem
18/12/2019
Nhằm hỗ trợ Ủy ban nhân dân dân xã, phường thực hiện công tác chứng thực một cách hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu thực tế ngày càng đa dạng, phức tạp, đồng thời vẫn bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật; nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về các quy định pháp luật liên quan đến chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thàn
Nhằm hỗ trợ Ủy ban nhân dân dân xã, phường thực hiện công tác chứng thực một cách hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu thực tế ngày càng đa dạng, phức tạp, đồng thời vẫn bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật; nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về các quy định pháp luật liên quan đến chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức biên soạn “Cẩm nang nghiệp vụ chứng thực dành cho cán bộ, công chức xã, phường”.

Chứng thực là một trong các hoạt động chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, có ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như quyền và nghĩa vụ hợp pháp của người dân.

Tại thành phố Đà Nẵng, cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội là sự gia tăng nhu cầu công chứng, chứng thực nói chung và chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường nói riêng. Ngoài ra, thời gian qua, các quy định pháp luật về chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường có nhiều thay đổi, như các quy định mới về chứng thực hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chứng thực chữ ký và bản sao theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký... Bên cạnh đó, tiến trình hội nhập và cải cách hành chính cũng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng công việc của cán bộ, công chức.

Nhằm hỗ trợ Ủy ban nhân dân dân xã, phường thực hiện công tác chứng thực một cách hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu thực tế ngày càng đa dạng, phức tạp, đồng thời vẫn bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật; nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về các quy định pháp luật liên quan đến chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức biên soạn “Cẩm nang nghiệp vụ chứng thực dành cho cán bộ, công chức xã, phường”.

Cẩm nang tập trung vào các nội dung: thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường; nguyên tắc chứng thực; các thao tác nghiệp vụ cơ bản và một số lưu ý khi thực hiện chứng thực. Đối với từng nội dung hướng dẫn, Cẩm nang có dẫn chiếu đến quy định pháp luật làm cơ sở pháp lý cho việc chứng thực.

Tuy không có ý nghĩa thay thế cho việc nghiên cứu áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của cán bộ, công chức xã, phường nhưng hy vọng Cẩm nang sẽ là một sổ tay nghiệp vụ hữu ích đối với cán bộ, công chức làm công tác chứng thực tại cơ sở.

Tin cùng chuyên mục
Xử lý kiến nghị, khiếu nại về dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
(25/12/2019)
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
(25/12/2019)
Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
(25/12/2019)
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
(25/12/2019)
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN
(25/12/2019)