Phiên bản thử nghiệm

QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

A- A+
946 Lượt xem
25/12/2019

QUY TRÌNH

XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Mã số:

QT/5.6

Lần ban hành:

02

Ngày ban hành:

31/7/2015

 

THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Lần sửa đổi

Ngày sửa đổi

Tóm tắt nội dung sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Chức vụ

Thư ký

QMR

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

Họ và tên

Phùng Thị Anh

Đặng Đình Trường

 

1. Mục đích

Quy định cách thức tiến hành cuộc họp xem xét của Lãnh đạo Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia đối với Hệ thống Quản lý chất lượng nhằm xem xét tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống và tìm ra các cơ hội cải tiến cần thiết.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng đối với các cuộc họp định kỳ xem xét Hệ thống Quản lý chất lượng của Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia.

3. Tài liệu viện dẫn/tham khảo

- Sổ tay chất lượng.

- TCVN ISO 9001:2008, mục 5.6 Xem xét của lãnh đạo

- Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa sai lỗi và cải tiến (QT-8.3&8.5).

4. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

- ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo

5. Nội dung quy trình

5.1. Lưu đồ (xem trang sau)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trách nhiệm

Trình tự thực hiện

Tài liệu, biểu mẫu liên quan

 

Đại diện Lãnh đạo về chất lượng

 

 

 

Xác định nội dung xem xét

 

Oval: Xác định nội dung xem xét
 
 

 

 

 

 

Mục 5.6 TCVN ISO 9001:2008

Đại diện Lãnh đạo về chất lượng,

 

 

 

 
 

Chuẩn bị nội dung /

Thông báo họp

 

 

BM/5.6-01

Ban Chỉ đạo ISO

Các đơn vị/ cá nhân liên quan

 

 

Tiến hành họp để

xem xét

 
 

 

 

 

 

BM/5.6-02

 

Chủ trì cuộc họp

 

 
 

Ra QĐ/KL cuộc họp

 

Diamond: Ra QĐ/KL cuộc họp

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Chỉ đạo ISO

 

Thông báo kết luận cuộc họp

 

 

Các đơn vị liên quan

 

 

Triển khai quyết định /

Báo cáo kết quả

 

Thông báo quyết định cuộc họp

 

Đại diện Lãnh đạo về chất lượng

 

 

Lưu hồ sơ

Oval: Lưu hồ sơ

 

 

Theo bước 6

 

 

 

 

 

 

5.2. Diễn giải lưu đồ quy trình

5.2.1. Xác định nội dung xem xét

a) Cuộc họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng được tổ chức định kỳ 1 năm/ 1 lần. Ngoài ra, tuỳ theo tình hình thực tế, Lãnh đạo Trung tâm có thể quyết định các cuộc họp xem  xét đột xuất đối với Hệ thống quản lý chất lượng;

b) Căn cứ trên tình hình thực tế của Hệ thống quản lý chất lượng, kết quả đánh giá nội bộ và nhu cầu xem xét của Lãnh đạo Trung tâm về Hệ thống quản lý chất lượng, Đại diện Lãnh đạo về chấy lượng xác định nội dung họp cụ thể đối với từng đợt.

Nội dung xem xét tối thiểu bao gồm:

- Tình hình thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng.

- Tính phù hợp và kết quả thực hiện chính sách và mục tiêu chất lượng.

- Kết quả của các đợt đánh giá.

- Phản hồi của khách hàng và các bên liên quan.

- Việc thực hiện các quá trình tác nghiệp trong hệ thống và sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ cung cấp.

- Tình hình thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa, cải tiến.

- Các hành động tiếp theo từ các cuộc xem xét của Lãnh đạo lần trước.

- Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến Hệ thống quản lý chất lượng và các khuyến nghị về cải tiến.

Ngoài ra, cuộc họp có thể xem xét đến các vấn đề khác nếu thấy cần thiết.

5.2.2. Chuẩn bị nội dung và thông báo họp

a) Đại diện Lãnh đạo về chất lượng có trách nhiệm xác định rõ nội dung, chương trình họp từng đợt và trình Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt theo BM/5.6-01. Ban chỉ đạo ISO thông báo chương trình họp tới các đơn vị liên quan.

b) Thành phần tham dự họp bao gồm: Lãnh đạo Trung tâm, thủ trưởng các đơn vị, Ban chỉ đạo ISO và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có liên quan trong việc triển khai vận hành Hệ thống quản lý chất lượng. Các thành phần này được nêu cụ thể trong thông báo họp;

c) Thông báo họp cần gửi tới các cá nhân và đơn vị liên quan trước ít nhất 05 ngày.

5.2.3. Tiến hành cuộc họp xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng

Các đơn vị, cá nhân trình bày các báo cáo được phân công để cùng xem xét, các thành viên tham gia ý kiến thảo luận làm rõ như: ý kiến phản hồi của khách hàng, kết quả thực hiện các quy trình, mức độ sai sót trong quá trình thực hiện, các biện pháp khắc phục sai lỗi, những thay đổi ảnh hưởng đến Hệ thống quản lý chất lượng, các đề xuất cải tiến ...

Ban chỉ đạo ISO có trách nhiệm ghi biên bản nội dung đã thảo luận trong cuộc họp theo BM-5.6-02. Biên bản cuộc họp phải ghi rõ kết luận và quyết định đối với mỗi vấn đề được xem xét;

5.2.4. Kết luận và quyết định cuộc họp

a) Căn cứ vào các báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Chủ trì cuộc họp sẽ kết luận và quyết định đối với mỗi vấn đề được xem xét, phân công trách nhiệm thực hiện công việc cụ thể và ấn định thời gian hoàn thành đối với các đơn vị, cá nhân được phân công.

b) Căn cứ kết luận của người chủ trì cuộc họp về các nội dung đã thảo luận, Đại diện Lãnh đạo về chất lượng lập các yêu cầu cải tiến cần thiết (nếu có) để theo dõi và thực hiện.

5.2.5. Thông báo kết luận cuộc họp

Căn cứ vào biên bản cuộc họp, Ban chỉ đạo ISO gửi Biên bản họp và thông báo kết luận cuộc họp tới các cá nhân và đơn vị liên quan.

5.2.6 Triển khai quyết định, báo cáo kết quả

Các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các kết luận và quyết định của Lãnh đạo Trung tâm sau cuộc họp xem xét, kết quả của các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến phải được báo cáo lên lãnh đạo Cơ quan theo đúng thời gian và nội dung công việc được quy định.

5.2.8 Lưu hồ sơ

Tiến hành theo phần 6 của quy trình

6. Hồ sơ

- Thông báo và Chương trình họp.

- Biên bản cuộc họp.

- Các yêu cầu cải tiến và các bằng chứng thực hiện (nếu có).

- Các hồ sơ này do Thư ký ban chỉ đạo lưu giữ trong thời gian 01 năm.

7. Phụ lục

- BM/5.6-01: Thông báo về việc họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng.

- BM/5.6-02: Biên bản cuộc họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng.

 

Các biểu mẫu kèm theo:

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đối với Hệ thống quản  lý chất lượng

 

 
 

 

Để đánh giá tình hình thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng và những vấn đề cần phải cải tiến, Ban lãnh đạo Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia thông báo tổ chức họp như sau:

Nội dung:..........................................................................................................

.....................................................................................................................................

Thời gian họp:.................................................................................................

Địa điểm:..........................................................................................................

Thành phầm tham dự họp:.............................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Phân công chuẩn bị báo cáo:.........................................................................

....................................................................................................................................

Đề nghị các đơn vị/cá nhân được phân công chuẩn bị báo cáo theo quy định và tại  quy trình QT-5.6.

 

 

Nơi nhận:

- Giám đốc, các phó Giám đốc;

- Đại diện lãnh đạo về chất lượng;

- Thư ký ISO;

- Lưu: Đơn vị.

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO VỀ CHẤT LƯỢNG

 

 

BIÊN BẢN

 Họp xem xét của Lãnh đạo Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đối với hệ thống quản lý chất lượng

Hôm nay, vào hồi….. giờ …..  phút, ngày ….. tháng…..năm ……, tại …………………………………………………………………………………….

Giám đốc và các phó Giám đốc tiến hành họp xem xét về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 .

Thành phần tham dự:

1. Ông (bà):................ Chức vụ:............................. chủ trì cuộc họp

2. Ông (bà):................ Chức vụ:                          ........... thư ký cuộc họp

3. Các ông (bà) là thành viên BCĐ ISSO, Đại diện lãnh đạo về chất lượng, đại diện đơn vị/cá nhân có liên quan (có danh sách kèm theo).

NỘI DUNG CUỘC HỌP

........................................................................................................................

KẾT LUẬN

........................................................................................................................

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP                               THƯ KÝ CUỘC HỌP

           

Nơi nhận:

- Giám đốc, các phó Giám đốc;

- BCĐ ISO;

- Đại diện lãnh đạo;

- Tổ ĐGCL;

- Đơn vị, cá nhân liên quan;

- Lưu: VT, Thư ký ISO.


Tin cùng chuyên mục
Xử lý kiến nghị, khiếu nại về dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
(25/12/2019)
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
(25/12/2019)
Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
(25/12/2019)
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
(25/12/2019)
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN
(25/12/2019)