BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA

----------–—---------

 

Tên

thủ tục

Xin cấp chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Quy trình

thực hiện

Bước 1:Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có nhu cầu xin gia hạn giấy phép nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp chứng thư số biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Tổ chức thẩm tra hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tổ chức thẩm tra hồ sơ và xem xét việc xin cấp chứng thư số gồm;

-Thông tin trên hồ sơ

-Trường hợp công khai của tổ chức xin cấp chứng thư số trùng với khóa công khai của một trong các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã được cấp chứng thư số thì Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đề nghị tổ chức xin cấp chứng thư số tạo lại cặp khóa;

Bước 3: Quyết định cấp phép

Nếu kết quả thẩm tra hồ sơ hợp lệ và đạt tiêu chuẩn Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia cấp chứng thư số cho tổ chức xin cấp chứng thư số nếu hồ sơ hợp lệ và các điều kiện được đáp ứng;

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia chuyển chứng thư số và văn bản thông báo cấp chứng thư số cho tổ chức xin cấp chứng thư số và cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử tại địa chỉhttp://www.rootca.gov.vn­;

Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số đã cấp phát tại địa chỉhttp://www.rootca.gov.vn­.

Thành phần hồ sơ

1.

2. Các giấy tờ tuân theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP, trong đó:

a) Đơn xin cấp chứng thư số theo mẫu tại Phụ lục V Thông tư 37/2009/TT-BTTTT;

b) Các giấy tờ được quy định trong quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia được công bố tại Trang thông tin điện tửhttp://www.rootca.gov.vn­.

3. Yêu cầu cấp phát chứng thư số dưới dạng điện tử theo tiêu chuẩn về chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Yêu cầu này phải do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tạo ra và phải tương ứng với cặp khóa của mình.

Số lượng

hồ sơ

05 bộ (1 bộ là bản chính, 4 bộ là bản sao)

Thời hạn giải guyết

60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Cơ quan thực hiện

  • Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông

Kết quả

thực hiện

Chứng thư số

Lệ Phí

Theo quy định trong Nghị định26/2007/NĐ-CP

Căn cứ

pháp lý

  • Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
  • Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007;
  • Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;
  • Thông tư số 08/2011/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009