Phiên bản thử nghiệm

Dịch vụ công

CA công cộng
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CƠ QUAN XỬ LÝ CHỨC NĂNG
1 Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
2 Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
3 Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do bị mất hoặc bị hư hỏng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
4 Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do hết hạn Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
5 Cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
CA chuyên dùng
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CƠ QUAN XỬ LÝ CHỨC NĂNG
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
CA nước ngoài
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CƠ QUAN XỬ LÝ CHỨC NĂNG
1 Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
2 Thay đổi nội dung giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
3 Cấp lại giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
Tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận

0

Hồ sơ

Đã xử lý

0

Hồ sơ

Đúng hạn

0

Hồ sơ

Quá hạn

0

Hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến

0

Hồ sơ

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến

100%
Tình hình giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực