CA CHUYÊN DÙNG

CA NƯỚC NGOÀI

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CƠ QUAN XỬ LÝ CHỨC NĂNG
1 Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia Xem Nộp hồ sơ
2 Thay đổi nội dung giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia Xem Nộp hồ sơ
3 Cấp lại giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia Xem Nộp hồ sơ