SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
1980 HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1980 Chính phủ
3936/BGDĐT-TTr Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017 - 2018 Thanh tra Chính phủ
/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Chính phủ
19/2015/TT-BTP Dự thảo Thông sửa đổi Thông 19/2015/TT-BTP quy định việc kiểm tra tính pháp của Trưởng phòng pháp cấp huyện đối với hồ đề nghị áp dụng biện pháp xử hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào sở giáo dục bắt buộc đưa vào sở cai nghiện bắt buộc do Bộ trưởng Bộ pháp ban hành Bộ Tư pháp
1297/TTg-CN Công văn 1297/TTg-CN năm 2017 điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân phía Bắc hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thanh tra Chính phủ
41/2017/QH14 NDĐTNgày 20-6-2017, Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ ba thông qua. Sau đây toàn văn Nghị quyết: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
20/2017/QĐ-TTg Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - hội, tổ chức phi chính phủ Thủ tướng chính phủ
24/CT-TTg Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 Thủ tướng chính phủ
62/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Chính phủ
07 /TTr-MTTW-BTT VỀ VIỆC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THAM GIA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Ủy ban thường vụ quốc hội
163/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Chính phủ
174/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN Chính phủ
94/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG Chính phủ
144/2016/QH13 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC LÙI HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM SỐ 94/2015/QH13 BỔ SUNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2016 Viện kiểm sát nhân dân tối cao
03-CT/TW Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI vềTiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhđã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, quan, địa phương, đơn vị một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bộ chính trị
2013 HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Quốc hội
07-TT/TU VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI UBND Tp Hà Nội
19/2008/QH12 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Sau khi xem xét Tờ trình số 52/TTr-CP ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ đề nghị thông qua Nghị quyết thí điểm về việc người nước ngoài mua sở hữu nhà tại Việt Nam; Báo cáo thẩm tra số 240/UBKT12 ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban kinh tế của Quốc hội ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; Văn phòng Quốc hội
01/TTr-TLĐ Thông tri 01/TTr-TLĐ năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
07/2004/TTLT-BCA-VKSNDTC THÔNG LIÊN TỊCH CỦA BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 07/2004/TTLT-BCA-VKSNDTC NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TẠI NHÀ TẠM GIỮ Bộ Công an
Văn bản pháp luật