01/09/2017     |      244

Công văn 1297/TTg-CN năm 2017 điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1297/TTg-CN
Trích yếu Công văn 1297/TTg-CN năm 2017 điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mô tả

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1297/TTg-CN
V/v điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầuxây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng BT

Hà Nội, ngày28tháng8năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 6886/UBND-DA ngày 30 tháng 11 năm 2016; số 1902/UBND-DA ngày 07 tháng 4 năm 2017) và ý kiến của Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 123/BGTVT-ĐTCT ngày 05 tháng 01 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 193/BKHĐT-KCHTĐT ngày 09 tháng 01 năm 2017), Tài chính (văn bản số 212/BTC-ĐT ngày 06 tháng 01 năm 2017), Xây dựng (văn bản số 49/BXD-HTKT ngày 10 tháng 01 năm. 2017) về việc bổ sung công trình và điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc-Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bổ sung 04 cầu (cầu số 5, số 9, số 12 và N4) và công trình nạo vét, đào hồ trung tâm và các kênh mi vào Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thm theo hình thức hợp đồng BT (Dự án) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số, 288/TB-VPCPngày 05 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng tại các văn bản nêu trên trong quá trình triển khai Dự án để chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, TC, XD, TNMT;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH
,NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

Chuyên mục
Ngày ban hành 28/08/2017
Ngày hiệu lực 28/08/2017
Lĩnh vực
Đơn vị ban hành Thanh tra Chính phủ
Người ký Trịnh Đình Dũng
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.