Phiên bản thử nghiệm

Số liệu thống kê

Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2018
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2018
Năm 2016 và 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2015 và năm 2016” và đã nhận được phản hồi tích cực của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp
Khẩn trương hoàn thiện số liệu khảo sát phục vụ họp trực tuyến cấp thành phố đến cấp xã
Khẩn trương hoàn thiện số liệu khảo sát phục vụ họp trực tuyến cấp thành phố đến cấp xã
HNP - Trong nội dung Công văn số 8547/VP-THBC, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã cung cấp thông tin phục vụ triển khai hệ thống giao ban trực tuyến đến cấp xã.
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
Để đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần phát triển các ứng dụng chính phủ điện tử, thương mại điện tử và các giao dịch điện tử nói chung, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015”, dựa trên thông tin, số liệu của các Bộ, Ban, ngành và các địa phương trên cả nước.
Tình hình phát triển lĩnh vực viễn thông, internet năm 2015
Tình hình phát triển lĩnh vực viễn thông, internet năm 2015
Trích Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016
Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016
Thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao về việc kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện và xây dựng báo cáo hàng năm gửi Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020).