Phiên bản thử nghiệm

Số liệu thống kê

Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
Để đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần phát triển các ứng dụng chính phủ điện tử, thương mại điện tử và các giao dịch điện tử nói chung, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số năm 2015”, dựa trên thông tin, số liệu của các Bộ, Ban, ngành và các địa phương trên cả nước.