Phiên bản thử nghiệm

Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau

A- A+
942 Lượt xem
06/12/2019
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
UBND TỈNH CÀ MAU
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCà Mau, ngày 30 tháng 3năm 2012


QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08 /QĐ-CTTĐT ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định cụ thể về: chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau; chế độ làm việc, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, viên chức trong các Phòng; mối quan hệ công tác học bóng đá giữa Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với: cán bộ, viên chức các Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh để thực thi nhiệm vụ và học bóng rổ ở đâu để phối hợp giải quyết công việc.

Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
1. Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ
1.1. Cơ cấu tổ chức:
Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ có Trưởng Phòng, 01 Phó Trưởng Phòng và 04 viên chức chuyên môn.
Trưởng Phòng do Trưởng Ban Biên tập quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật. Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Biên tập và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Phó Trưởng Phòng do Trưởng Ban Biên tập quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Trưởng Phòng. Phó Trưởng Phòng là người giúp Trưởng Phòng tổ chức thực hiện một số mặt công tác, chịu trách nhiệm học bóng đá cơ bản trước Trưởng Phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

1.2. Chức năng:
Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ tham mưu giúp Trưởng Ban Biên tập tổ chức, điều hành các hoạt động chung hàng ngày; mối quan hệ công tác giữa các Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh; làm đầu mối quan hệ với Trang Thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chỉ đạo của Trưởng Ban Biên tập; thực hiện công tác tham mưu tổng hợp, tổ chức cán bộ, hành chính - quản trị, tài vụ, văn thư - lưu trữ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính đối với các hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và một số nhiệm vụ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại hà nội khác do lãnh đạo Ban Biên tập giao.

1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1.3.1. Về tổ chức, cán bộ:
a) Tham mưu, giúp Trưởng Ban Biên tập xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ giao biên chế hàng năm và tổ chức thực hiện chỉ tiêu biên chế được giao.
b) Tham mưu, giúp Trưởng Ban Biên tập thực hiện đúng trình tự, thủ tục đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương; thực hiện các thủ tục tuyển dụng viên chức; sắp xếp, bố trí sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên hợp đồng;
c) Tham mưu, giúp Trưởng Ban Biên tập thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan và các Phòng thuộc Cổng; xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức hàng năm;
d) Tham mưu, giúp Trưởng Ban Biên tập thực hiện việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng ngạch, chuyển ngạch, nghỉ hưu, nghỉ việc và các chế độ bảo hiểm (xã hội, y tế, thai sản, ốm đau,…);
đ) Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, nhân viên hợp đồng theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Trưởng Ban Biên tập;

1.3.2. Về công tác tham mưu tổng hợp, hành chính, văn thư:
a) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác định kỳ của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi được Trưởng Ban Biên tập phê duyệt; thống kê tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác của các Phòng trực thuộc theo định kỳ; ghi và quản lý biên bản họp của cơ quan Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cuộc làm việc của Trưởng, Phó Ban Biên tập;
b) Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình hoạt động của các Trang Thông tin điện tử thành phần;
c) Phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước theo sự phân công của Trưởng Ban Biên tập; tổ chức truyền đạt quyết định của Trưởng Ban Biên tập cho các Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử;
d) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định của pháp luật; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; hướng dẫn các Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ;
đ) Đề xuất Trưởng Ban Biên tập thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước;
e) Tham mưu, giúp Trưởng Ban Biên tập thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; xây dựng công sở văn hóa;
g) Phối hợp với các Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh chuẩn bị các bài viết, trả lời chất vấn, phỏng vấn, phát biểu cho Trưởng, Phó Ban Biên tập;
h) Tham mưu, giúp Trưởng Ban Biên tập thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan;
i) Thực hiện công tác biên dịch thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh từ tiếng Việt sang tiếng Anh; trước mắt ưu tiên các thông tin quy định tại điểm a và k khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tin dịch vụ công trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng.

1.3.3. Về công tác quản trị - tài vụ:
a) Xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ, trang trí khánh tiết các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Cổng TTĐT tỉnh tổ chức và tổng hợp thanh quyết toán theo quy định;
b) Quản lý, điều động xe cơ quan (nếu có) hoặc thuê phương tiện bên ngoài phục vụ công tác theo quy định và theo phân công của Trưởng Ban Biên tập; theo dõi, cấp phát và đề nghị thanh toán nhiên liệu xe công vụ, chi phí phương tiện thuê ngoài;
c) Phối hợp các phòng có liên quan thực hiện các thủ tục mua sắm tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm, vật tư công cụ làm việc;
d) Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong cơ quan;
đ) Tổ chức thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ của Cổng TTĐT tỉnh và quản lý tài sản công theo quy định;
e) Tổ chức lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí hoạt động; chi trả lương và các chế độ phụ cấp;
g) Lập bảng chi trả nhuận bút theo đúng quy định, trình lãnh đạo Cổng TTĐT tỉnh phê duyệt và thực hiện;
h) Lập sổ sách kế toán và quản lý việc thu, chi theo đúng quy định, kể cả nguồn thu từ các hợp đồng quảng cáo.

2. Phòng Nghiệp vụ - Chuyên môn
2.1. Cơ cấu tổ chức:
Phòng Nghiệp vụ - Chuyên môn có Trưởng Phòng, 01 Phó Trưởng Phòng và 04 viên chức chuyên môn.
Trưởng Phòng do Trưởng Ban Biên tập quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật. Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Biên tập và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Phó Trưởng Phòng do Trưởng Ban Biên tập quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Trưởng Phòng. Phó Trưởng Phòng là người giúp Trưởng Phòng tổ chức thực hiện một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2.2. Chức năng:
Phòng Nghiệp vụ - Chuyên môn tham mưu giúp Trưởng Ban Biên tập trong việc thực hiện các quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo tinh thần Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy định của pháp luật.

2.3. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Làm đầu mối giúp Trưởng Ban Biên tập phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố và Trung tâm Công báo để thu thập, biên tập và đăng tải các thông tin, công báo điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
b) Xây dựng kế hoạch và trực tiếp viết tin, bài để tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị trong từng thời điểm;
c) Theo dõi, đề xuất cập nhật các thông tin, thủ tục hành chính đã có thay đổi của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh (bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung,…);
d) Tổ chức biên tập bước 1 các tin, bài theo phân công của Trưởng Ban Biên tập;
đ) Xây dựng mạng lưới cộng tác viên ở các cơ quan, đơn vị để kịp thời đăng tải các tin tức, sự kiện quan trọng đã diễn ra;
e) Nghiên cứu, đề xuất phương án cải tiến quy trình thu thập, biên tập, cập nhật thông tin, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Biên tập giao.

3. Phòng Kỹ thuật
3.1. Cơ cấu tổ chức:
Phòng Kỹ thuật có Trưởng Phòng, 01 Phó Trưởng Phòng và 02 viên chức chuyên môn.
Trưởng Phòng do Trưởng Ban Biên tập quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật. Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Biên tập và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Phó Trưởng Phòng do Trưởng Ban Biên tập quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Trưởng Phòng. Phó Trưởng Phòng là người giúp Trưởng Phòng tổ chức thực hiện một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

3.2. Chức năng:
Phòng Kỹ thuật tham mưu giúp Trưởng Ban Biên tập thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Trang Thông tin điện tử thành phần; sửa chữa cấu trúc, xây dựng chuyên mục, chuyên trang; thực hiện đăng tải thông tin, dịch vụ công trực tuyến và Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo sự chỉ đạo Trưởng Ban Biên tập và quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Giúp Trưởng Ban Biên tập thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo vệ an toàn thông tin và dữ liệu, đảm bảo Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày;
b) Thu thập, tiếp nhận, phân loại các thông tin gửi đến email của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử, để:
- Trao đổi trực tiếp trong mục Diễn đàn (đối với Biên tập viên được phân công phụ trách);
- Xin ý kiến Trưởng Ban Biên tập về biện pháp xử lý các câu hỏi trong mục Trao đổi – Hỏi đáp;
- Chuyển cho các Biên tập viên được phân công biên tập bước 1 các tin, bài liên quan theo lĩnh vực phụ trách;
c) Thực hiện việc đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin điện tử, sau khi có ý kiến phê duyệt của Trưởng hoặc Phó Ban biên tập;
d) Hỗ trợ kỹ thuật cho các Trang Thông tin điện tử thành phần;
đ) Phối hợp với đầu mối cung cấp thông tin của các đơn vị; hướng dẫn kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử;
e) Theo dõi tình hình tiếp nhận và xử lý thông tin, định kỳ hàng tháng lập báo cáo tổng hợp tình hình đăng tải thông tin cho Trưởng Ban Biên tập; đồng thời đề xuất việc gỡ bỏ các thông tin đã lạc hậu hoặc không cần thiết phải duy trì trên Cổng Thông tin điện tử;
g) Nghiên cứu, đề xuất phương án bảo đảm an toàn thông tin của Cổng TTĐT tỉnh và các Trang Thông tin điện tử thành phần; các biện pháp để nâng cao chất lượng và tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước trong chuyên mục Diễn đàn, Trao đổi - Hỏi đáp
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Biên tập giao.

Chương III
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 4. Chế độ làm việc
1. Lãnh đạo các Phòng thuộc Cổng TTĐT tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách; cán bộ, viên chức các Phòng căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, làm việc theo đúng quy chế, quy định của cơ quan và pháp luật.

2. Trách nhiệm cụ thể:
a) Trưởng, Phó các Phòng tham gia họp giao ban hàng tuần với lãnh đạo Cổng TTĐT để đánh giá công việc trong tuần và triển khai công việc tuần tới;
b) Trưởng Phòng chịu trách nhiệm xử lý văn bản được lãnh đạo CTTĐT tỉnh chuyển đến, qua đó giao việc cụ thể cho từng cá nhân trong Phòng thực hiện;
c) Cán bộ, viên chức các Phòng trực tiếp soạn thảo văn bản, quản lý và tự chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ do mình phụ trách;
d) Đối với văn bản giao cho Phòng dự thảo, sau khi biên soạn xong, chuyển đến lãnh đạo Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ thẩm định nội dung, hoàn chỉnh văn bản và trình lãnh đạo Cổng TTĐT tỉnh ký. Trưởng hoặc Phòng phải chịu trách nhiệm về nội dung văn bản do mình tham mưu soạn thảo;
đ) Cá nhân tự lưu trữ tài liệu liên quan đến công việc mình xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật, đặc biệt là lưu trên máy tính cá nhân;

Điều 5. Phạm vi giải quyết công việc
1. Trưởng Phòng:
Trưởng Phòng phụ trách chung, trực tiếp giải quyết công việc của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, viên chức trong đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện công việc hàng ngày, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Phó Trưởng Phòng:
a) Giúp Trưởng phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác của Phòng, chủ động giải quyết công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công;
b) Trong quá trình giải quyết các công việc, những vấn đề vượt quá thẩm quyền phải báo cáo, xin ý kiến của Trưởng Phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng về toàn bộ các công việc được giao;
c) Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng khi được Trưởng Phòng phân công.

3. Viên chức, nhân viên:
Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng, Phó Phòng phân công hoặc do lãnh đạo Cổng TTĐT tỉnh trực tiếp giao.

Điều 6. Quan hệ giữa các Phòng
1. Quan hệ giữa các Phòng thuộc Cổng TTĐT tỉnh là quan hệ phối hợp;
2. Các Phòng có trách nhiệm phối hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Phòng và giúp Ban Biên tập hoàn thành nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Thủ trưởng các Phòng và cán bộ, viên chức các Phòng thuộc Cổng TTĐT tỉnh có trách nhiệm thực hiện tốt nội dung Quy định này. Kết quả thực hiện Quy định này là một trong những tiêu chuẩn để xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Cán bộ, viên chức vi phạm Quy định, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định./.


TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

(đã ký)

Trịnh Văn Lên

Tin cùng chuyên mục
Bộ TT&TT đã đưa 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức 4
(06/07/2020)
Thúc đẩy giao dịch điện tử tại Việt Nam cần cơ chế "sandbox"
(02/07/2020)
Bộ TT&TT tổng kết việc triển khai Luật Giao dịch điện tử
(25/06/2020)
Bộ TTTT sẽ cung cấp 149 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020
(28/04/2020)
Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong bối cảnh dịch Covid-19
(25/03/2020)
Tầm nhìn về CPĐT: Lấy người dân làm trung tâm và không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau
(13/02/2020)
Thủ tướng: Xây dựng CPĐT, không để bộ máy phình ra, thủ tục phức tạp hơn
(13/02/2020)