Phiên bản thử nghiệm

Tin trong ngành

Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
Bộ Công Thương triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2017-2020
Bộ Công Thương triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2017-2020
Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục cải cách hành chính, Bộ Công Thương vừa mới ban hành Quyết định số 1989/QĐ-BCT ngày 05/6/2017 về kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) giai đoạn 2017-2020.