Phiên bản thử nghiệm

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 với tổng số 04 chỉ tiêu tuyển dụng vào 03 vị trí việc làm, cụ thể: 1. Viên chức Dịch vụ giao dịch điện tử, số lượng: 02 người. 2. Viên chức Nghiên cứu phát triển và hợp tác quốc tế, số lượng: 01 người. 3. Viên chức Tổ chức cán bộ, số lượng: 01 người.