Cẩm nang trực tuyến

  1. Tình hình công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 27/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số có hiệu lực từ ngày 15/11/2018 không quy định về việc công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài tại Việt Nam.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, chưa có tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài nào được công nhận tại Việt Nam.

  1. Tình hình chấp nhận chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2018 có quy định cụ thể về điều kiện sử dụng, đối tượng, phạm vi hoạt động và thời hạn giấy phép cũng như hồ sơ cấp giấy phép và thẩm tra hồ sơ và cấp giấy phép.

  • Điều kiện sử dụng và cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam và hồ sơ cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam được quy định tại Điều 43 và Điều 46 của Nghị định số 130/2018/NĐCP.
  • Đối tượng và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng chứng thư số nước ngoài được quy định tại Điều 44 và 50 của Nghị định số 130/2018/NĐCP.
  • Phạm vi hoạt động và thời hạn giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 44 của Nghị định số 130/2018/NĐCP.
  • Hồ sơ; thẩm tra hồ sơ và cấp giấy phép và thay đổi, cấp lại nội dung giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 47, 48 và 49 của Nghị định số 130/2018/NĐCP.

Ngoài trường hợp đặc thù liên quan đến yếu tố nước ngoài của Công ty Intel Việt Nam vào năm 2012, tính đến thời điểm 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài nào tại Việt Nam.

 

 

Chủ thể chứng thư số là gì? Chủ thể của chứng thư số là ai? Đây là những câu hỏi rất hay gặp phải ở những người dùng chứng thư số.

Chủ thể chứng thư số là gì?

Theo đó, dựa vào khái niệm chứng thư số, có thể khẳng định rằng chủ thể chứng thư số chính là các cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu nó và sử dụng nó nhằm xác nhận họ là người đã ký chữ ký số thông qua việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.
Như vậy, hiểu một cách đơn giản thì chủ thể của chứng thư số chính là những cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu và sử dụng nó. Trong doanh các đơn vị kinh doanh, chứng thư số đóng vai trò như “chứng minh thư” của mỗi doanh nghiệp và chủ thể chứng thư số là tên công ty.
Lưu ý rằng, các đơn vị cung cấp chứng thư số chỉ là đơn vị tạo ra chứng thư số để cung cấp tới người dùng mà thôi chứ không phải chủ thể chứng thư số.

Để đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng trực tuyến, Tổ chức, doanh nghiệp và người dân có thể đăng ký trực tuyến tại website của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng(CA công cộng). Sau đây là danh sách các CA cộng có kênh đăng ký trực tuyến thuận lợi và phản hồi nhanh chóng mà tổ chức, doanh nghiệp và người dân có thể tham khảo.

Tên CA Logo Thương hiệu Đăng ký
EASY-CA

 VNPT-CA  
VIETTEL-CA
 EFY-CA