Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử, bao gồm: dịch vụ chữ ký số và chứng thực điện tử, là Tổ chức chứng thực chữ ký số quốc gia (Root Certification Authority).

Tên giao dịch tiếng Anh: The National Electronic Authentication Centre.

Tên viết tắt: NEAC.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

1
2
3
4
5
6
7
8

Thực hiện nhiệm vụ quản trị và phát triển đơn vị

1
2
3
4

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc trung tâm
Bà Tô Thị Thu Hương
Phó Giám đốc
Ông Phạm Quốc Hoàn
Phó Giám đốc
Ông Đặng Đình Trường
Phó Giám đốc
Ông Phạm Quang Hiếu
Phòng HC-TH
Ô. Thái Bá Thắng
Trưởng phòng
Phòng KH-TC
B. Nguyễn Thị Phương Thu
Phó TP phụ trách
Phòng HT&PTDV
B. Phùng Thị Anh
Phó TP phụ trách
Phòng NC & KT
Ô. Nguyễn Đức Mạnh
Trưởng phòng
Phòng TT & CS
Ô. Nguyễn Văn Hà
Phụ trách phòng
Phòng TT&HTQT
B. Mai Thu Hằng
Phó TP phụ trách