Ký số tiêm chủng

Để đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số phục vụ mục đích tiêm chủng, Tổ chức, doanh nghiệp và người dân có thể đăng ký trực tuyến tại website của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng(CA công cộng). Sau đây là danh sách các CA cộng có kênh đăng ký trực tuyến thuận lợi và phản hồi nhanh chóng mà tổ chức, doanh nghiệp và người dân có thể tham khảo.

Tên CA Logo Thương hiệu
VNPT-CA