Ấn phẩm và báo cáo

Bộ Thông tin và truyền thông công bố: "Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam năm 2023"

Chi tiết tại: BC TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN-2023.pdf

Bộ Thông tin và truyền thông công bố: "BÁO CÁO KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG  DỊCH VỤ CÁC TỔ CHỨC CHỨNG THỰC  CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG 2023"

Chi tiết tại: Báo cáo CA-Index 2023.pdf

Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số là nhân tố cơ bản đảm bảo tính pháp lý, an toàn và bảo mật cho các giao dịch điện tử của tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên môi trường điện tử. Trong những năm qua, các lĩnh vực áp dụng chữ ký số điển hình như Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước, Đấu thầu và đặc biệt là hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ số an toàn, tin cậy, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Về mặt chính sách, trong thời gian qua, nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác chỉ đạo, điều hành cũng như bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng định hướng cho chuyển đổi số như:
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”;
- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Xuyên suốt theo các chỉ đạo, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số được xác định là thành tố nền tảng pháp lý quan trọng đảm bảo an toàn, xác thực, toàn vẹn, chống chối bỏ cho các giao dịch điện tử của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong môi trường số.
Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng vào xây dựng công dân số, tạo nền tảng cho một xã hội số bền vững, tại Nghị quyết 130/NQ-CP về hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Dưới đây là Báo cáo chuyên đề về tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại các bộ, ngành, tỉnh thành trên cả nước và các nhiệm vụ cần triển khai để phát triển chữ ký số cá nhân:

BC_Chữ ký số.pdf

Bộ Thông tin và truyền thông công bố: "Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022"

Chi tiết tại: xem chi tiết

Bộ Thông tin và truyền thông công bố: "Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam năm 2021"

Chi tiết tại: Xem chi tiết

 

Bộ Thông tin và truyền thông công bố: "Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam năm 2019"

Chi tiết tại:Ung dung chu ky so Viet Nam 2019 B3.pdf

 

Bộ Thông tin và truyền thông công bố: "Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam năm 2015-2016"

Chi tiết tại: BC tinh hinh chu ky so 2015_2016.pdf