Phát triển giao dịch điện tử toàn diện

Ngày đăng: 08:54 - 25/03/2024

Hơn 3 tháng nữa, Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2024). Chính sách phát triển giao dịch điện tử nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm tự nguyện lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử; tự thỏa thuận về việc lựa chọn loại công nghệ, phương tiện điện tử, chữ ký điện tử, hình thức xác nhận khác bằng phương tiện điện tử để thực hiện giao dịch điện tử.

Tăng cường cài đặt ứng dụng điện tử cho người dân

Hiện nay, phát triển giao dịch điện tử toàn diện hướng đến thực hiện trọn vẹn từ đầu đến cuối quy trình bằng phương tiện điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số; tối ưu hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, thuận tiện hơn so với các phương thức giao dịch khác. Các lĩnh vực hoạt động của cơ quan nhà nước ưu tiên thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử, gồm: Cung cấp dịch vụ công; công tác quản trị nội bộ; chỉ đạo, điều hành; giám sát, kiểm tra, thanh tra.

Theo luật, cơ quan nhà nước phải bảo đảm kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc kết quả hoạt động công vụ khác (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) đều có văn bản điện tử có giá trị pháp lý như văn bản giấy, có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh. Cơ quan nhà nước phải tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên môi trường điện tử, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử, gồm: Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.

Bên cạnh đó, không được thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu; xóa, hủy, giả mạo, sao chép, làm sai lệch, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu; tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật. Cấm gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử; cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử; hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật.

Thông điệp dữ liệu được sử dụng và có giá trị như bản gốc khi đáp ứng các yêu cầu: Thông tin trong thông điệp dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn, kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh. Thông tin trong thông điệp dữ liệu được xem là toàn vẹn, khi thông tin đó chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu; thông tin trong thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh.

Thông tin trong chứng thư điện tử có giá trị pháp lý, khi chứng thư điện tử được ký bằng chữ ký số của cơ quan, tổ chức phát hành theo quy định của luật; thông tin trong chứng thư điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh. Trường hợp pháp luật yêu cầu chỉ ra thời gian liên quan đến chứng thư điện tử thì chứng thư điện tử phải có dấu thời gian.

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) có phạm vi tác động tới nhiều lĩnh vực, nhiều chủ thể trong xã hội. Một số quy định có tính mới trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật. Tại An Giang, ngày 11/3/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 224/KH-UBND, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thi hành luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, trong tháng 5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp quy định Luật Giao dịch điện tử và văn bản quy định chi tiết dưới luật. Hàng năm, các cơ quan, địa phương chủ động rà soát, tham mưu kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế… cho phù hợp thực tế.

Cùng thực hiện định kỳ hàng năm là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao dịch điện tử. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân phải dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng nội dung Luật Giao dịch điện tử, văn bản quy định chi tiết ở cổng, trang thông tin điện tử.

Từng nhóm đối tượng, địa bàn được xác định nội dung, hình thức phổ biến phù hợp; tăng cường tuyên truyền trên báo chí… Tỉnh rà soát, tổ chức đánh giá việc thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án đang triển khai có liên quan đến thúc đẩy giao dịch điện tử; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng nhiệm vụ, giải pháp mới (nếu cần thiết) để phù hợp quy định của luật./.

(theo Báo An Giang)