Phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng: 08:26 - 13/06/2024

Ngày 09/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Một số nội dung chính của Nghị định:

Sửa đổi, bổ sung Điều 23 Hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao, điểm b khoản 1 Điều 46 Điều kiện cấp giấy phép sử dụng của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Ngoài các giấy tờ truyền thống như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, cho phép thuê bao lựa chọn sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với cá nhân, tài khoản định danh điện tử của tổ chức đối với tổ chức hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước để cấp và xác thực thông tin trên chứng thư số.

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có trách nhiệm cung cấp các tiện ích hoặc ứng dụng để thực hiện phương thức tiếp nhận điện tử (đã có văn bản chấp thuận cho phép thực hiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử hoặc có đầy đủ phương tiện đọc dữ liệu trong chíp điện tử, dữ liệu trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2) khi cá nhân, tổ chức lựa chọn nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số bằng phương thức điện tử.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp cụ thể sau áp dụng điều khoản chuyển tiếp:

- Đối với hồ sơ cấp chứng thư số của thuê bao đã nộp cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng nhưng đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành chưa được cấp chứng thư số thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, trừ trường hợp các bên lựa chọn áp dụng quy định của Nghị định này.

- Đối với hồ sơ cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành chưa được cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Ngày 16/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Để đảm bảo quy trình cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số tuân thủ đúng quy định, trong đó lưu ý một số điểm sau:

+ Điều 7. Trách nhiệm đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

+ Điều 22. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong giao dịch từ xa;

+ Điều 23. Trách nhiệm của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số lớn;

+ Điều 26. Thông báo hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên.

Việc ban hành các Nghị định này góp phần khai thác, phát huy hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng./.

(NEAC)