Thông báo tuyển dụng nhân sự tại các chi nhánh

Ngày đăng: 09:45 - 04/04/2024

Trong Chiến lược phát triển lĩnh vực định danh và xác thực điện tử và Chiến lược phát triển Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) giai đoạn 2021 – 2025, Trung tâm đang hoàn thiện bộ máy, tổ chức và nhân sự của 2 chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. NEAC thông báo tuyển dụng các vị trí tại chi nhánh.

I. Mô tả công việc các vị trí cần tuyển dụng cho Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh (10 người)

1. Vị trí chuyên viên Công nghệ thông tin (Kỹ thuật): mỗi chi nhánh số lượng 03 người, tổng số 06 người.

- Thực hiện các công tác liên quan đến Phát triển ứng dụng:

w Phân tích, thiết kế hệ thống ứng dụng:

+ Thiết kế, xây dựng các phần mềm, ứng dụng liên quan đến chữ ký điện tử, chữ ký số và xác thực điện tử, dấu thời gian và các dịch vụ khác;

+ Phân tích, xây dựng các usecase đối với từng cấu phần của phần mềm, ứng dụng.

w Lập trình, kiểm thử:

+ Xây dựng các phần mềm, đoạn mã;

+ Kiểm thử phần mềm, đoạn mã đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn thông tin.

w Quản trị cơ sở dữ liệu:

+ Cài đặt, cấu hình phần mềm cơ sở dữ liệu;

+ Tạo cơ sở dữ liệu, logic truy xuất dữ liệu;

+ Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu;

+ Cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo phân công.

- Thực hiện các công tác liên quan đến Tích hợp hệ thống:

w Quản trị kết nối

+ Giám sát, duy trì, kiểm tra hệ thống kết nối ký số;

+ Cung cấp tài khoản cho các cổng dịch vụ công, các nhà phát triển, cung cấp dịch vụ;

+ Sao lưu hệ thống theo định kỳ;

+ Phục hồi dữ liệu và mã nguồn sau sự cố;

+ Tiến hành sửa chữa, nâng cấp mã nguồn hệ thống khi có yêu cầu mới;

w Tích hợp hệ thống:

+ Hỗ trợ tích hợp chức năng ký số cho các cổng dịch vụ công, nhà phát triển, cung cấp dịch vụ, ...

+ Hỗ trợ xây dựng các phần mềm thử nghiệm, các thư viện hỗ trợ chức năng ký số;

+ Cung cấp tài liệu, đoạn mã thực thi, kiến thức về chức năng ký số.

w Phát triển dịch vụ tin cậy:

+ Tìm hiểu, nghiên cứu và đề xuất các ứng dụng của PKI vào hoạt động cung cấp dịch vụ của xã hội;

+ Nghiên cứu, đề xuất gia nhập các chương trình Root CA của quốc tế;

+ Xây dựng nội dung đào tạo, chuyển giao công nghệ.

2. Vị trí chuyên viên Quản lý giao dịch điện tử: mỗi chi nhánh số lượng 01 người, tổng số 02 người.

- Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát:

+ Nghiên cứu các quy định của pháp luật, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao;

+ Nghiên cứu đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách về công tác quản lý khi kiểm tra, giám sát phát hiện những bất cập và tồn tại;

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các vụ việc về công tác kiểm tra, giám sát;

+ Lập biên bản, viết báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát;

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn kiểm tra, Lãnh đạo Trung tâm về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo và thực hiện các công việc khác liên quan đến cuộc kiểm tra khi được giao;

+ Thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu lĩnh vực, ngành.

- Thực hiện công việc về Thông tin, số liệu:

w Thông tin về chữ ký điện tử và xác thực điện tử, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số:

+ Thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu về chữ ký điện tử và xác thực điện tử, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

+ Thu thập, tổng hợp các thông tin về thị trường, tình hình hoạt động chữ ký điện tử và xác thực điện tử, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Việt Nam và quốc tế;

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức công bố thông tin, số liệu, chất lượng dịch vụ về chữ ký điện tử và xác thực điện tử, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

+ Thực hiện đối soát số liệu thu các loại phí theo quy định của pháp luật.

w Thu thập thông tin dịch vụ cấp dấu thời gian và các dịch vụ khác:

+ Thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu về dịch vụ cấp dấu thời gian và các dịch vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm;

+ Thu thập, tổng hợp các thông tin về thị trường, tình hình cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian và các dịch vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm ở Việt Nam và quốc tế;

+ Xây dựng ấn phẩm, tổ chức công bố thông tin, số liệu, chất lượng dịch vụ cấp dấu thời gian và các dịch vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

w Đối soát số liệu thu phí:

+ Thực hiện đối soát số liệu thu các loại phí theo quy định của pháp luật;

+ Triển khai, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác theo phân công.

w Kỹ thuật thông tin:

+ Quản trị, vận hành các hệ thống thông tin nghiệp vụ phục vụ theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin, số liệu về chữ ký điện tử và xác thực điện tử, chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số, dịch vụ cấp dấu thời gian và các dịch vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm;

+ Phối hợp cung cấp số liệu, kỹ thuật cung cấp thống kê, báo cáo theo yêu cầu của pháp luật và các cơ sở dữ liệu ngành, chuyên ngành;

+ Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu chung về lĩnh vực.

3. Vị trí Hành chính - Văn phòng: mỗi chi nhánh số lượng 01 người, tổng số 02 người.

- Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết; phục vụ tổ chức hội thảo, các cuộc họp, hội nghị của Chi nhánh;

- Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nội quy, quy chế của Chi nhánh (theo dõi chấm công, nghỉ phép theo chế độ, …);

- Tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch, đề xuất mua sắm, quản lý cấp phát văn phòng phẩm của Chi nhánh;

- Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng của Chi nhánh; đồng thời tham gia theo dõi việc tổ chức công tác thực hiện;

- Phối hợp hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ tham mưu trình cấp trên khen thưởng thường xuyên, đột xuất chuyên đề của các phòng/đơn vị thuộc Chi nhánh theo phân cấp đúng quy định;

- Thực hiện các văn bản báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng khi có yêu cầu.

- Công tác Quản trị tài sản tại chi nhánh.

II. Yêu cầu

1. Vị trí Công nghệ thông tin

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành đào tạo về CNTT hoặc ngành gần đào tạo về CNTT;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm EJBCA, giả lập CA, core CA và các phần mềm vận hành CA khác;

- Thành thạo ngôn ngữ lập trình C# hoặc Java hoặc Python và có chứng chỉ về đào tạo kiểm thử;

- Có kinh nghiệm làm việc tích hợp các hệ thống, nền tảng công nghệ thông tin.

2. Vị trí Quản lý giao dịch điện tử

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành đào tạo về CNTT hoặc ngành gần đào tạo về CNTT;

- Am hiểu tình hình kinh tế - xã hội; Có kiến thức am hiểu về An toàn thông tin, giao dịch điện tử và chữ ký số;

- Có năng lực soạn thảo văn bản nghiệp vụ được giao tham mưu, đề xuất.

3. Vị trí Hành chính - Văn phòng

- Tốt nghiệp Đại học trở lên;

- Ưu tiên có kinh nghiệm về công tác hành chính, văn phòng.

III. Tiếp nhận hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Tầng 7, Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội (Liên hệ trong giờ hành chính: Ms Quỳnh, chuyên viên phòng HCTH, điện thoại 0911488289, email nguyenthinhuquynh@mic.gov.vn).

(NEAC)