THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

27/04/2021 - 243 lượt xem

Số lượng tuyển dụng: 06 người cho 04 vị trí việc làm, chi tiết như sau:      

- Vị trí 01: Viên chức Quản trị công sở làm việc tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, số lượng tuyển dụng: 01 người.

- Vị trí 02: Viên chức Kế toán, làm việc tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, số lượng tuyển dụng: 02 người.

- Vị trí 03: Viên chức Kế hoạch - Tài chính, làm việc tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, số lượng tuyển dụng: 01 người.

- Vị trí 04: Viên chức Thông tin, thống kê, làm việc tại Phòng Thông tin và phát triển dịch vụ, số lượng tuyển dụng: 02 người.

Chi tiết thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2021 tại file đính kèm: Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2021.