Khảo sát số liệu

Nhằm tiếp tục đánh giá sự phát triển và ứng dụng chữ ký số về chữ ký số công cộng; chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, chuyên dùng của cơ quan, tổ chức; các ngành, lĩnh vực áp dụng chữ ký số, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2023”.
Để có số liệu phục vụ công tác xây dựng Báo cáo, Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Cơ quan cung cấp các thông tin liên quan theo Danh mục Phiếu khảo sát, cụ thể:

STT

Mẫu phiếu

Đối tượng

Download mẫu phiếu

1

01_2023_PKS_BCYCP

Ban Cơ yếu Chính phủ

01.2023.PKS.BCY.docx

2

02_2023_PKS_BO

Bộ, Cơ quan ngang Bộ

02.2023.PKS.BO.docx

3

03_2023_PKS_ĐP

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

03.2023.PKS.ĐP.docx

4

 

04.2023.01.PKS.ĐVƯD-TCT
 

Tổng cục Thuế
 

04.2023.01.PKS.ĐVƯD-TCT.docx
04.2023.02.PKS.ĐVƯD-TCHQ Tổng cục Hải quan 04.2023.02.PKS.ĐVƯD-TCHQ.docx
04.2023.03.PKS.ĐVƯD-BHXH Bảo hiểm xã hội Việt Nam 04.2023.03.PKS.ĐVƯD-BHXH.docx
04.2023.04.PKS.ĐVƯD-KBNN Kho bạc Nhà nước Việt Nam 04.2023.04.PKS.ĐVƯD-KBNN.docx
04.2023.05.PKS.ĐVƯD-UBCK Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 04.2023.05.PKS.ĐVƯD-UBCKNN.docx
04.2023.06.PKS.ĐVƯD-ĐT Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 04.2023.06.PKS.ĐVƯD-ĐT.docx

5

05.2023.PKS.CACC

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

05.2023.PKS.CACC.docx

6

06.2023.PKS.CACD

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cơ quan, tổ chức

06.2023.PKS.CACD.docx

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, điện thoại 024. 3688 2333 (máy lẻ 112), di động 0984888792 (chị Nguyễn Thị Thu Trang).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 về Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã xây dựng Công văn số    /BTTTT-NEAC về việc hướng dẫn tích hợp tính năng ký số từ xa vào cổng dịch vụ công (chữ ký số trên thiết bị di động thông minh) để thuận tiện cho các đơn vị vận hành cổng dịch vụ công (DVC) trong quá trình tích hợp chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa vào các tác vụ của người dân/doanh nghiệp trên cổng.

Để thuận lợi hơn trong công tác tích hợp, Bộ TT&TT cũng đã chuẩn bị phiếu khảo sát, đánh giá tính sẵn sàng của hệ thống kỹ thuật trong quá trình tích hợp tính năng ký số nói chung và ký số từ xa nói riêng, trân trọng đề nghị Quý đơn vị điền thông tin và gửi về Bộ TT&TT (qua Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia) theo địa chỉ: Tầng 7, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; bản mềm gửi vào thư điện tử: lnhan@mic.gov.vn

Đối tượng

Địa chỉ khảo sát

Cổng dịch vụ công

Tại đây

 

Nhằm đánh giá sự phát triển và ứng dụng chữ ký số trong giai đoạn 05 năm về chữ ký số công cộng; chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, chuyên dùng của cơ quan, tổ chức; các ngành, lĩnh vực áp dụng chữ ký số, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm giai đoạn 2017 - 2022”.

Để có số liệu phục vụ công tác xây dựng Báo cáo, Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Cơ quan cung cấp các thông tin liên quan theo Danh mục Phiếu khảo sát, cụ thể:

STT

Mẫu phiếu

Đối tượng

Download mẫu phiếu

1

01_2022_PKS_BCYCP

Ban Cơ yếu Chính phủ

01_2022_PKS_BCYCP.docx

2

02_2022_PKS_BO

Bộ, Cơ quan ngang Bộ

02_2022_PKS_BO.docx

3

03_2022_PKS_ĐP

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

03_2022_PKS_ĐP.docx

4

 

04.2022.01.PKS.ĐVƯD-TCT
 

Tổng cục Thuế
 

04.2022.01.PKS.ĐVƯD-TCT.docx

04.2022.02.PKS.ĐVƯD-TCHQ Tổng cục Hải quan 04.2022.02.PKS.ĐVƯD-TCHQ.docx
04.2022.03.PKS.ĐVƯD-BHXH Bảo hiểm xã hội Việt Nam 04.2022.03.PKS.ĐVƯD-BHXH.docx
04.2022.04.PKS.ĐVƯD-KBNN Kho bạc Nhà nước Việt Nam 04.2022.04.PKS.ĐVƯD-KBNN.docx
04.2022.05.PKS.ĐVƯD-UBCK Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 04.2022.05.PKS.ĐVƯD-UBCKNN.docx
04.2022.06.PKS.ĐVƯD-ĐT Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 04.2022.06.PKS.ĐVƯD-ĐT.docx

5

05.2022.PKS.CACC

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

05.2022.PKS.CACC.docx

6

06.2022.PKS.CACD

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cơ quan, tổ chức

06.2022.PKS.CACD.docx

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, điện thoại 024. 3688 2333 (máy lẻ 112), di động 0984888792 (chị Nguyễn Thị Thu Trang).

Hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và phát hành Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam (Báo cáo). Báo cáo cung cấp thông tin về tình hình ứng dụng chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng và trong các lĩnh vực như Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc và Chứng khoán.

Để có số liệu đầy đủ, chính xác phục vụ công tác xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Cơ quan phối hợp, cung cấp các thông tin liên quan đến việc ứng dụng chữ ký số theo Danh mục Phiếu khảo sát, cụ thể:

STT

Mẫu phiếu

Đối tượng

Download mẫu phiếu

1

01.2020.PKS.BCYCP

Ban Cơ yếu Chính phủ

2

02.2020.PKS.BO

Bộ, Cơ quan ngang Bộ

3

03.2020.PKS.ĐP

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

4

04.2020.PKS.ĐVƯD

Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Kho bạc Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5

05.2020.PKS.CACC

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

6

06.2020.PKS.CACD

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cơ quan, tổ chức

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, điện thoại 024. 3688 2333 (máy lẻ 112), di động 0984888792 (chị Nguyễn Thị Thu Trang).

Để có số liệu đầy đủ, chính xác phục vụ công tác xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Cơ quan phối hợp, cung cấp các thông tin liên quan đến việc ứng dụng chữ ký số theo Danh mục Phiếu khảo sát tại Phụ lục kèm theo công văn, cụ thể:

STT

Mẫu phiếu

Đối tượng

Tải mẫu phiếu

1

01.2021.PKS.BCYCP

Ban Cơ yếu Chính phủ

2

02.2021.PKS.BO

Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ

3

03.2021.PKS.ĐP

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

4

04.2021.01.PKS.ĐVƯD

Tổng cục Thuế

04.2021.02.PKS.ĐVƯD

Tổng cục Hải quan

04.2021.03.PKS.ĐVƯD

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

04.2021.04.PKS.ĐVƯD

Kho bạc Nhà nước Việt Nam

04.2021.05.PKS.ĐVƯD

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

04.2021.06.PKS.ĐVƯD

Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5

05.2021.PKS.CACC

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

6

06.2020.PKS.CACD

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cơ quan, tổ chức

 

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, điện thoại 024. 3688 2333 (máy lẻ 112), di động 0984888792 (chị Nguyễn Thị Thu Trang).