Văn bản QPPL

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ


Cơ quan ban hành Chính Phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 27/09/2018
File văn bản

1302018ND-CP.pdf

- THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU;

- CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ;

- GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ;

- GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC;

- AN NINH, AN TOÀN, BẢO VỆ, BẢO MẬT TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ;

- GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬU LÝ VI PHẠM 


Cơ quan ban hành Quốc Hội
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 29/11/2005
File văn bản

luat-giao-dich-dien-tu.doc

QUY ĐỊNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ


Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 23/03/2015
File văn bản

THONG-TU-062015-TT-BTTTT.pdf

QUY ĐỊNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ THEO MÔ HÌNH KÝ SỐ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ KÝ SỐ TỪ XA


Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 05/12/2019
File văn bản

THONGTU-SO16-TT-BTTTT.pdf

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ


Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 26/11/2014
File văn bản

Thông tư 172014TT-BTTTT.pdf

- NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH MỨC THU;

- KÊ KHAI, THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ;

- QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC THU VÀ NGƯỜI NỘP PHÍ;

- THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN VỀ QUẢN LÝ PHÍ VÀ LỆ PHÍ 


Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 25/11/2015
File văn bản

Luật phí và lệ phí.doc

- ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG;

- MẬT MÃ DÂN SỰ;

- KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG;

- PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG;

- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG


Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 19/11/2015
File văn bản

luat-an-toan-thong-tin-mang-2015.pdf

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 


Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 12/07/2018
File văn bản

Thông tư 282018QĐ-TTg .pdf

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN


Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 19/12/2017
File văn bản

Thông tư 1342017TT-BTC.doc

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC


Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 15/12/2017
File văn bản

Thông tư 1332017TT-BTC.pdf

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG QUỐC GIA 


Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 30/12/2016
File văn bản

Thông tư 372016TT-NHNN.pdf

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN, BẢO MẬT CHO VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN INTERNET


Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 29/12/2016
File văn bản

Thông tư 352016TT-NHNN.doc

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 


Cơ quan ban hành BỘ QUỐC PHÒNG
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 01/02/2016
File văn bản

Thông tư 082016TT-BQP .pdf

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ, CHỨNG THƯ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 18/12/2015
File văn bản

Thông tư 282015TT-NHNN.pdf

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG


Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 08/09/2015
File văn bản

Thông tư liên tịch 072015TTLT-BKHĐT-BTC.pdf

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ 


Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 28/07/2015
File văn bản

Thông tư 1102015TT-BTC.pdf

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 


Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 25/03/2015
File văn bản

Thông tư 382015TT-BTC.doc

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 10/04/2007
File văn bản

Nghị định 642007NĐ-CP .DOC

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỊCH VỤ DUY TRÌ HỆ THỐNG KIỂM TRA TRẠNG THÁI CHỨNG THƯ SỐ 


Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 15/11/2016
File văn bản

Thông tư 305 2016_TT_BTC.pdf

HƯỚNG DẪN VỀ KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ 


Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 14/03/2011
File văn bản

Thông tư 32 2011TT-BTC.DOC

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC


Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 19/12/2017
File văn bản

Thông tư 412017TT-BTTTT.pdf

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TRAO ĐỔI, LƯU TRỮ, XỬ LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ, CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 


Cơ quan ban hành Bộ Nội Vụ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 24/01/2019
File văn bản

Thông tư 012019TT-BTC.pdf

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LIÊN THÔNG GIỮA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ QUỐC GIA VÀ TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ 


Cơ quan ban hành Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 05/07/2019
File văn bản

Thông tư 04-2019 TT-BTTTT.pdf

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 110/2015/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LINH VỰC THUẾ


Cơ quan ban hành Bộ trưởng Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 20/09/2019
File văn bản

Thông tư 662019TT-BTC.doc

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ


Cơ quan ban hành Bộ trưởng Bộ Tài chính
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 30/09/2019
File văn bản

Thông tư 682019TT-BTC.pdf

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 07/04/2014
File văn bản

Nghị định 252014NĐ-CP.pdf

QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 16/03/2013
File văn bản

Nghị định 522013NĐ-CP .pdf

THÍ ĐIỂM VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ


Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 09/03/2015
File văn bản

Nghị định 082015QĐ-TTg.signed.pdf

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 24/12/2016
File văn bản

Nghị định 1662016NĐ-CP.pdf

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA , CUNG CẤP DỊCH VỤ


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 12/09/2018
File văn bản

Nghị định1192018NĐ-CP.pdf

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 24/12/2018
File văn bản

Nghị định 1652018NĐ-CP.pdf

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 08/03/2007
File văn bản

Nghị định 35 2007-NĐ-CP.DOC

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 03/02/2020
File văn bản

Nghị định 152020NĐ-CP.pdf

QUẢN LÝ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 05/03/2020
File văn bản

Nghị định 302020NĐ-CP.pdf

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 08/04/2020
File văn bản

Nghị định 452020NĐ-CP.pdf

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN


Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 21/01/2015
File văn bản

Nghị định 082015NĐ-CP.pdf

QUẢN LÝ, KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 09/04/2020
File văn bản

Nghị định 472020NĐ-CP.pdf

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC 


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 20/01/2020
File văn bản

Nghị định 112020NĐ-CP.pdf