Văn bản quy phạm pháp luật
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
48/2024/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Công nghệ thông tin

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

21/05/2024
19/2022/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư Dịch vụ chứng thực chữ ký số

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỊCH VỤ DUY TRÌ HỆ THỐNG KIỂM TRA TRẠNG THÁI CHỨNG THƯ SỐ

23/03/2022
17/2018/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư Dịch vụ chứng thực chữ ký số

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 305/2016/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỊCH VỤ DUY TRÌ HỆ THỐNG KIỂM TRA TRẠNG THÁI CHỨNG THƯ SỐ

09/02/2018
20/2023/QH15 LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Quốc Hội Luật Công nghệ thông tin

LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

02/08/2023
130/2018/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Công nghệ thông tin

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

27/09/2018
51/2005/QH11 LUẬT VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Quốc Hội Luật Công nghệ thông tin

- THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU;

- CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ;

- GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ;

- GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC;

- AN NINH, AN TOÀN, BẢO VỆ, BẢO MẬT TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ;

- GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬU LÝ VI PHẠM 

29/11/2005
06/2015/TT-BTTTT BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Thông tư Công nghệ thông tin

QUY ĐỊNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ

23/03/2015
16/2019/TT-BTTTT BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Thông tư Công nghệ thông tin

QUY ĐỊNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ THEO MÔ HÌNH KÝ SỐ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ KÝ SỐ TỪ XA

05/12/2019
17/2014/TT-BTTTT BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Thông tư Công nghệ thông tin

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

26/11/2014
97/2015/QH13 - LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ QUỐC HỘI Luật Công nghệ thông tin

- NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH MỨC THU;

- KÊ KHAI, THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ;

- QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC THU VÀ NGƯỜI NỘP PHÍ;

- THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN VỀ QUẢN LÝ PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

25/11/2015
86/2015/QH13 - LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG QUỐC HỘI Luật Công nghệ thông tin

- ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG;

- MẬT MÃ DÂN SỰ;

- KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG;

- PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG;

- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

19/11/2015
28/2018/QĐ-TTg THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Thông tư Công nghệ thông tin

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

12/07/2018
134/2017/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH Thông tư Công nghệ thông tin

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

19/12/2017
133/2017/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH Thông tư Công nghệ thông tin

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

15/12/2017
37/2016/TT-NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Thông tư Công nghệ thông tin

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG QUỐC GIA 

30/12/2016
35/2016/TT-NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Thông tư Công nghệ thông tin

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN, BẢO MẬT CHO VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN INTERNET

29/12/2016
08/2016/TT-BQP BỘ QUỐC PHÒNG Thông tư Công nghệ thông tin

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

01/02/2016
28/2015/TT-NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Thông tư Công nghệ thông tin

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ, CHỨNG THƯ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

18/12/2015
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH Thông tư Công nghệ thông tin

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

08/09/2015
110/2015/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH Thông tư Công nghệ thông tin

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ 

28/07/2015