Văn bản QPPL

QUẢN LÝ, KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 09/04/2020
File văn bản

Nghị định 472020NĐ-CP.pdf

QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỂN TỬ, KIỂM SOÁT VIỆC CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 08/04/2020
File văn bản

Nghị định 452020NĐ-CP.pdf

QUẢN LÝ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 05/03/2020
File văn bản

Nghị định 302020NĐ-CP.pdf

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 03/02/2020
File văn bản

Nghị định 152020NĐ-CP.pdf

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC 


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 20/01/2020
File văn bản

Nghị định 112020NĐ-CP.pdf

QUY ĐỊNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ THEO MÔ HÌNH KÝ SỐ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ KÝ SỐ TỪ XA


Cơ quan ban hành Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 05/12/2019
File văn bản

Thongtu_So16_TT_BTTTT.pdf

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ


Cơ quan ban hành Bộ trưởng Bộ Tài chính
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 30/09/2019
File văn bản

Thông tư 682019TT-BTC.pdf

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 110/2015/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LINH VỰC THUẾ


Cơ quan ban hành Bộ trưởng Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 20/09/2019
File văn bản

Thông tư 662019TT-BTC.doc

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN THỊ TRƯỜNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN


Cơ quan ban hành Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 05/07/2019
File văn bản

Thông tư 04-2019 TT-BTTTT.pdf

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TRAO ĐỔI, LƯU TRỮ, XỬ LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ, CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 


Cơ quan ban hành Bộ Nội Vụ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 24/01/2019
File văn bản

Thông tư 012019TT-BTC.pdf