Văn bản QPPL

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 24/12/2018
File văn bản

Nghị định 1652018NĐ-CP.pdf

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 27/09/2018
File văn bản

1302018ND-CP.pdf

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA , CUNG CẤP DỊCH VỤ


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 12/09/2018
File văn bản

Nghị định1192018NĐ-CP.pdf

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 


Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 12/07/2018
File văn bản

Thông tư 282018QĐ-TTg .pdf

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN


Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 19/12/2017
File văn bản

Thông tư 1342017TT-BTC.doc

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC


Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 19/12/2017
File văn bản

Thông tư 412017TT-BTTTT.pdf

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC


Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 15/12/2017
File văn bản

Thông tư 1332017TT-BTC.pdf

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG QUỐC GIA 


Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 30/12/2016
File văn bản

Thông tư 372016TT-NHNN.pdf

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN, BẢO MẬT CHO VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN INTERNET


Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 29/12/2016
File văn bản

Thông tư 352016TT-NHNN.doc

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày ban hành 24/12/2016
File văn bản

Nghị định 1662016NĐ-CP.pdf